Bull Snake

Non-Venomous

Average Size: 4 to 7 feet