Eastern Coachwhip
Non-Venomous
Average Size: 3 1/2 to 5 feet