Diamond-Backed Water Snake

Non-Venomous

Average Size: 3 to 5 1/2 feet