Texas Rat Snake

Non-Venomous

Average Size: 42 to 72 inchesAverage Size: 42 to 72 inches