Desert King Snake

Non-Venomous
Average Size: 36 to 45 inches