Louisiana Milk Snake

Non-Venomous
Average Size: 16 to 22 inches