Texas Patchnose Snake
Non-Venomous
Average Size: 3 to 4 feet