Prairie Kingsnake

Non-Venomous
Average Size: 3 to 5 feet