Texas Night Snake
Non-Venomous
Average Size: 10 to 14 inches