Trans Pecos Rat Snake
Non-Venomous
Average Size: 3 1/2 to 4 1/2 feet