Western Coachwhip
Non-Venomous
Average Size: 4 to 6 feet